PHẦN MỀM GÓP Ý
BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2.0

Tài khoản và mật khẩu đăng nhập: Sử dụng tài khoản và mật khẩu của phần mềm khảo sát hài lòng người bệnh. Ví dụ 12vd.syt hoặc 12vd.bv

Đăng nhập

Hãy điền tên đăng nhập ở Góp ý Dự thảo Tài liệu Hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Nếu bạn quên mật khẩu, yêu cầu mật khẩu mới.