Yêu cầu mật khẩu mới

PHẦN MỀM GÓP Ý
BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2.0

Tài khoản và mật khẩu đăng nhập: Sử dụng tài khoản và mật khẩu của phần mềm khảo sát hài lòng người bệnh. Ví dụ 12vd.syt hoặc 12vd.bv