37. Có tham gia bảo hiểm cháy, nổ.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!
THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C1.2-5.37
Mức điểm
5
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại các phòng chức năng.

Bằng chứng, kết quả

- Có tham gia bảo hiểm cháy, nổ cho người và vật chất, tài sản.

37. Có tham gia bảo hiểm cháy, nổ.

37. Có tham gia bảo hiểm cháy, nổ.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C1.2-5.37
Mức điểm
5
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại các phòng chức năng.

Bằng chứng, kết quả

- Có tham gia bảo hiểm cháy, nổ cho người và vật chất, tài sản.