34. Biển tên khoa/phòng được viết bằng tối thiểu hai thứ tiếng Việt, Anh trên phạm vi toàn bệnh viện (có thể thêm tiếng thứ ba tùy nhu cầu bệnh viện).

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!
THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-5.34
Mức điểm
5
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát thực tế biển tên khoa/phòng.

Bằng chứng, kết quả

- Có biển tên khoa/phòng được viết bằng tối thiểu hai thứ tiếng Việt, Anh trên phạm vi toàn bệnh viện; tiếng Việt ở trên, tiếng Anh hoặc tiếng thứ ba (tùy nhu cầu bệnh viện) ở dưới.

34. Biển tên khoa/phòng được viết bằng tối thiểu hai thứ tiếng Việt, Anh trên phạm vi toàn bệnh viện (có thể thêm tiếng thứ ba tùy nhu cầu bệnh viện).

34. Biển tên khoa/phòng được viết bằng tối thiểu hai thứ tiếng Việt, Anh trên phạm vi toàn bệnh viện (có thể thêm tiếng thứ ba tùy nhu cầu bệnh viện).

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-5.34
Mức điểm
5
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát thực tế biển tên khoa/phòng.

Bằng chứng, kết quả

- Có biển tên khoa/phòng được viết bằng tối thiểu hai thứ tiếng Việt, Anh trên phạm vi toàn bệnh viện; tiếng Việt ở trên, tiếng Anh hoặc tiếng thứ ba (tùy nhu cầu bệnh viện) ở dưới.