19. Biển báo giá tiền trông giữ xe (hoặc miễn phí) được treo, đặt ở vị trí cố định ở nơi dễ nhìn thấy.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!
THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-3.19
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát biển báo trông giữ xe trong khu vực giữ xe.

Bằng chứng, kết quả

- Không có biển “tạm bợ” bằng giấy, bìa, miếng tôn, sắt…
- Biển được in, sơn kẻ và treo hoặc đặt cố định.

19. Biển báo giá tiền trông giữ xe (hoặc miễn phí) được treo, đặt ở vị trí cố định ở nơi dễ nhìn thấy.

19. Biển báo giá tiền trông giữ xe (hoặc miễn phí) được treo, đặt ở vị trí cố định ở nơi dễ nhìn thấy.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-3.19
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát biển báo trông giữ xe trong khu vực giữ xe.

Bằng chứng, kết quả

- Không có biển “tạm bợ” bằng giấy, bìa, miếng tôn, sắt…
- Biển được in, sơn kẻ và treo hoặc đặt cố định.