A1.1.32. Có đầy đủ sơ đồ bệnh viện tại các điểm giao cắt chính trong bệnh viện; có dấu hiệu hoặc chỉ dẫn vị trí người xem sơ đồ đang đứng ở vị trí nào trong sơ đồ.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

32. Có đầy đủ sơ đồ bệnh viện tại các điểm giao cắt chính trong bệnh viện; có dấu hiệu hoặc chỉ dẫn vị trí người xem sơ đồ đang đứng ở vị trí nào trong sơ đồ.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-5.32
Mức điểm
5
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Xác định các điểm giao cắt chính trong bệnh viện.
- Quan sát thực tế sơ đồ bệnh viện tại các điểm giao cắt chính trong bệnh viện.

Bằng chứng, kết quả

- Có đầy đủ sơ đồ bệnh viện tại các điểm giao cắt chính trong bệnh viện; có chú thích, kí hiệu minh họa rõ ràng, mũi chỉ dẫn lối đi, thông tin dễ đọc, dễ hiểu, trực quan, có dấu hiệu hoặc chỉ dẫn vị trí người xem đang đứng ở vị trí ở đâu.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý