A1.1.30. Trước mỗi cửa buồng khám, chữa bệnh có bảng tên các bác sỹ, điều dưỡng phụ trách.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

30. Trước mỗi cửa buồng khám, chữa bệnh có bảng tên các bác sỹ, điều dưỡng phụ trách.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-4.30
Mức điểm
4
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát thực tế bảng tên các bác sỹ, điều dưỡng phụ trách trước mỗi cửa buồng khám.
Kiểm tra đối chiếu tên các bác sỹ, điều dưỡng phụ trách trên bảng tên và thực tế.

Bằng chứng, kết quả

- Có biển tên các bác sỹ, điều dưỡng phụ trách trước mỗi cửa buồng khám được cập nhật đúng thực tế vào thời điểm kiểm tra, đối chiếu tên bác sĩ, điều dưỡng trên bảng với thực tế.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý