A1.1.26. Biển số buồng bệnh và biển chỉ dẫn số buồng bệnh ở vị trí dễ nhìn.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

26. Biển số buồng bệnh và biển chỉ dẫn số buồng bệnh ở vị trí dễ nhìn.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-3.26
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát thực tế biển số buồng bệnh và biển chỉ dẫn số buồng bệnh tại khu khám bệnh.
Đóng vai người bệnh tìm 01 buồng bệnh bất kì và đi theo biển chỉ dẫn số buồng bệnh.

Bằng chứng, kết quả

- Có đầy đủ biển số buồng bệnh và biển chỉ dẫn số buồng bệnh tại khu khám bệnh.
- Biển số buồng bệnh và biển chỉ dẫn số buồng bệnh gắn ở tầm mắt người đọc, ở vị trí dễ nhìn, không bị che khuất.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý