A1.1.25. Số buồng bệnh được đánh số theo quy tắc thống nhất do bệnh viện tự quy định, thuận tiện cho việc tìm kiếm.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

25. Số buồng bệnh được đánh số theo quy tắc thống nhất do bệnh viện tự quy định, thuận tiện cho việc tìm kiếm.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-3.25
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát thực tế các các buồng bệnh trong hành lang.
Đóng vai người bệnh tìm 01 buồng bệnh bất kì

Bằng chứng, kết quả

- Biển chỉ dẫn số buồng bệnh được đánh số theo quy tắc thống nhất do bệnh viện tự quy định, thuận tiện cho việc tìm kiếm.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý