A1.1.11. Bàn tiếp đón ở vị trí thuận tiện cho người bệnh tiếp cận, có biển hiệu rõ ràng.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

11. Bàn tiếp đón ở vị trí thuận tiện cho người bệnh tiếp cận, có biển hiệu rõ ràng.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-2.11
Mức điểm
2
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát bàn tiếp đón khi bước vào từ lối vào.
Quan sát biển hiệu ở bàn tiếp đón hoặc khu vực tiếp đón.

Bằng chứng, kết quả

- Bàn tiếp đón ở vị trí thuận tiện cho người bệnh khi bước vào từ lối vào.
- Bàn hoặc khu vực đón tiếp có biển hiệu chỉ dẫn nơi đón tiếp người bệnh.
- Có đầy đủ các bàn tại các cổng có đón tiếp NB, kể cả cổng phụ (hoặc có biển chỉ dẫn rõ ràng NB đi từ cổng phụ ra cổng chính nơi có bàn đón tiếp).

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý