A1.1.9. Có biển báo chỉ dẫn đến bãi trông giữ xe trong khuôn viên bệnh viện hoặc ngoài khuôn viên (nếu có); đồng thời có biển thông báo “đã đầy xe” hoặc “không nhận trông xe” rõ ràng ngay từ cổng bệnh viện, phù hợp với sức chứa của bãi

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

9. Có biển báo chỉ dẫn đến bãi trông giữ xe trong khuôn viên bệnh viện hoặc ngoài khuôn viên (nếu có); đồng thời có biển thông báo “đã đầy xe” hoặc “không nhận trông xe” rõ ràng ngay từ cổng bệnh viện, phù hợp với sức chứa của bãi

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-2.9
Mức điểm
2
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát biển báo chỉ dẫn đến bãi trông giữ xe, bảo đảm chỉ dẫn rõ ràng.
Phỏng vấn người trông giữ xe và bảo vệ về biển báo

Bằng chứng, kết quả

- Có biển chỉ dẫn đến địa điểm trông giữ xe.
- Có biển ghi rõ không nhận xe và hướng dẫn đến địa điểm khác để gửi nếu bệnh viện không nhận trông giữ xe.
- Có biển báo đã đầy xe và không nhận tiếp hoặc ghi rõ số lượng xe có thể tiếp nhận thêm nếu áp dụng hệ thống trông xe điện tử.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý