A1.1.1. Thiếu biển hiệu bệnh viện hoặc biển hiệu bị mất chữ, mất nét, méo, xệ.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

1. Thiếu biển hiệu bệnh viện hoặc biển hiệu bị mất chữ, mất nét, méo, xệ.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
A1.1-1.1
Mức điểm
1
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Quan sát thực tế và kiểm tra biển hiệu, bật đèn nếu là dạng biển hộp đèn hoặc chữ điện tử.

Bằng chứng, kết quả

- Nhìn thấy biển hiệu bị mất chữ, mất nét, méo, xệ.
- Đối với dạng biển hộp đèn, không sáng hoặc có chữ hoặc dấu không sáng.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý