C10.1.12. Tập thể, cá nhân bệnh viện chủ trì/chủ nhiệm thực hiện ít nhất 03 công trình nghiên cứu khoa học được nghiệm thu.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

12. Tập thể, cá nhân bệnh viện chủ trì/chủ nhiệm thực hiện ít nhất 03 công trình nghiên cứu khoa học được nghiệm thu.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C10.1-4.12
Mức điểm
4
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại các phòng chức năng.
- Phỏng vấn NVYT.

Bằng chứng, kết quả

- Có các bằng chứng bệnh viện đã tự tiến hành ít nhất ba nghiên cứu khoa học.
- Các công trình nghiên cứu do bệnh viện chủ trì hoặc do lãnh đạo/nhân viên làm chủ nhiệm đề tài.
- Đề tài đã được hội đồng cấp bệnh viện hoặc cấp cao hơn nghiệm thu.
+ Nếu có nghiên cứu trong vòng 2 năm tính tại thời điểm đánh giá thì tiêu chí này được chấm là đạt.
- NVYT được phỏng vấn trình bày được các công việc đã thực hiện để tiến hành nghiên cứu.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý