C10.1.11. Trong năm bệnh viện chủ trì xây dựng và tự tiến hành ít nhất một nghiên cứu khoa học (như các đánh giá, nghiên cứu cải tiến chất lượng dịch vụ và chuyên môn bệnh viện), có báo cáo kết quả nghiên cứu và đã được hội đồng cấp bệnh viện hoặc cấp cao

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

11. Trong năm bệnh viện chủ trì xây dựng và tự tiến hành ít nhất một nghiên cứu khoa học (như các đánh giá, nghiên cứu cải tiến chất lượng dịch vụ và chuyên môn bệnh viện), có báo cáo kết quả nghiên cứu và đã được hội đồng cấp bệnh viện hoặc cấp cao

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C10.1-3.11
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại các phòng chức năng.
- Phỏng vấn NVYT đã tham gia nghiên cứu.

Bằng chứng, kết quả

- Có các bằng chứng bệnh viện đã tự tiến hành ít nhất một nghiên cứu khoa học như:
+ Có đề cương, kế hoạch nghiên cứu, đánh giá;
+ Có bộ công cụ/câu hỏi nghiên cứu, đánh giá;
+ Có danh sách thành viên tham gia nghiên cứu;
+ Có bằng chứng đã tiến hành nghiên cứu.
+ Có báo cáo kết quả nghiên cứu.
- Đề tài đã được hội đồng cấp bệnh viện hoặc cấp cao hơn nghiệm thu.
+ Nếu có nghiên cứu, báo cáo trong vòng 2 năm tính tại thời điểm đánh giá thì tiêu chí này được chấm là đạt.
NVYT được phỏng vấn trình bày được các công việc đã thực hiện để tiến hành nghiên cứu.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý