C10.1.10. Bác sỹ, điều dưỡng và các nhân viên y tế có tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học như xây dựng câu hỏi, thu thập số liệu, viết báo cáo, viết luận văn, luận án tốt nghiệp, viết bài báo khoa học…

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

10. Bác sỹ, điều dưỡng và các nhân viên y tế có tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học như xây dựng câu hỏi, thu thập số liệu, viết báo cáo, viết luận văn, luận án tốt nghiệp, viết bài báo khoa học…

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C10.1-3.10
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại các phòng chức năng.
- Phỏng vấn NVYT.

Bằng chứng, kết quả

- Có bằng chứng các bác sỹ, điều dưỡng và các nhân viên y tế có tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học bằng các hình thức như:
+ có các luận văn, luận án tốt nghiệp,
+ có các bài báo khoa học,
+ có báo cáo đánh giá…

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý