C10.1.9. Hợp tác và cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu đầy đủ cho các cơ quan quản lý và các đơn vị được giao tiến hành nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, chính sách y tế (khi được yêu cầu).

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

9. Hợp tác và cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu đầy đủ cho các cơ quan quản lý và các đơn vị được giao tiến hành nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, chính sách y tế (khi được yêu cầu).

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C10.1-3.9
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại các phòng chức năng.
- Phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại một cơ quan đã từng đến khảo sát tại bệnh viện.

Bằng chứng, kết quả

- Có bằng chứng bệnh viện đã hợp tác và cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu đầy đủ cho các cơ quan quản lý và các đơn vị được giao tiến hành nghiên cứu khoa học, ví dụ như có công văn trả lời các công văn yêu cầu cung cấp số liệu, có lịch tiếp các đoàn nghiên cứu theo các công văn đề nghị làm việc…

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý