C10.1.8. Có danh sách tổng hợp và chia nhóm các hoạt động nghiên cứu đã và đang thực hiện tại bệnh viện trong năm (chia theo cấp đề tài) bao gồm tối thiểu 4 nhóm: (1) nghiên cứu do bệnh viện chủ trì; (2) nghiên cứu phối hợp thực hiện; (3) tham gia cung cấp

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

8. Có danh sách tổng hợp và chia nhóm các hoạt động nghiên cứu đã và đang thực hiện tại bệnh viện trong năm (chia theo cấp đề tài) bao gồm tối thiểu 4 nhóm: (1) nghiên cứu do bệnh viện chủ trì; (2) nghiên cứu phối hợp thực hiện; (3) tham gia cung cấp

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C10.1-3.8
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại các phòng chức năng.

Bằng chứng, kết quả

- Có bản danh sách tổng hợp các hoạt động nghiên cứu đã và đang thực hiện tại bệnh viện trong năm.
- Các hoạt động nghiên cứu được chia nhóm cụ thể như:
+ Thống kê số lượng các đề tài chia theo cấp đề tài như cấp Bộ, tỉnh, TP, cấp cơ sở…
- Tiến hành phân loại theo ít nhất các nhóm sau:
+ nghiên cứu do bệnh viện chủ trì;
+ nghiên cứu phối hợp thực hiện;
+ chỉ tham gia dưới hình thức cung cấp số liệu;
+ là địa điểm nghiên cứu cho đơn vị khác thực hiện.
+ Nếu không có đề tài trong 1 hoặc nhiều nhóm đều cần ghi rõ số lượng, ví dụ ghi “không có” hoặc số 0.
+ Có thể chia thêm các nhóm khác cho phù hợp với đặc thù bệnh viện.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý