C10.1.7. Có buổi sinh hoạt hướng dẫn phương pháp nghiên cứu cho nhân viên y tế.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

7. Có buổi sinh hoạt hướng dẫn phương pháp nghiên cứu cho nhân viên y tế.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C10.1-3.7
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại các phòng chức năng.
- Phỏng vấn NVYT đã tham gia.

Bằng chứng, kết quả

- Có bằng chứng trong năm có tổ chức ít nhất 1 buổi sinh hoạt hướng dẫn phương pháp nghiên cứu cho nhân viên y tế.
- Giảng viên là người có kiến thức và được đào tạo có liên quan đến phương pháp nghiên cứu như dịch tễ học, y tế công cộng…
- NVYT tham gia sinh hoạt kể được một số nội dung chính trong buổi hướng dẫn phương pháp nghiên cứu cho nhân viên y tế.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý