C10.1.6. Có tiến hành sinh hoạt khoa học định kỳ ít nhất 1 lần trong 1 tháng.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

6. Có tiến hành sinh hoạt khoa học định kỳ ít nhất 1 lần trong 1 tháng.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C10.1-3.6
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại các phòng chức năng.
- Phỏng vấn NVYT đã tham gia SHKH.

Bằng chứng, kết quả

- Có bằng chứng đã tiến hành sinh hoạt khoa học định kỳ ít nhất 1 lần trong 1 tháng như có lịch sinh hoạt, nội dung sinh hoạt kế hoạch, thời gian…
- NVYT tham gia SHKH kể được một số nội dung chính trong các buổi SHKH.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý