C10.1.5. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia thực hiện ít nhất một nghiên cứu khoa học.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

5. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia thực hiện ít nhất một nghiên cứu khoa học.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C10.1-2.5
Mức điểm
2
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại các phòng chức năng.

Bằng chứng, kết quả

- Có quyết định thực hiện đề tài của cấp có thẩm quyền ban hành, trong đó có ghi rõ chủ trì hoặc phối hợp tham gia thực hiện ít nhất một nghiên cứu khoa học.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý