C6.2.15. Người bệnh được điều đưỡng, hộ sinh nhận định nhu cầu tư vấn, giáo dục sức khỏe và ghi vào “Phiếu chăm sóc điều dưỡng”.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

15. Người bệnh được điều đưỡng, hộ sinh nhận định nhu cầu tư vấn, giáo dục sức khỏe và ghi vào “Phiếu chăm sóc điều dưỡng”.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C6.2-4.15
Mức điểm
4
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại phòng điều dưỡng về việc tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe.
- Kiểm tra hồ sơ, bệnh án tại một số khoa.

Bằng chứng, kết quả

- Có bằng chứng điều dưỡng đã xác định nhu cầu tư vấn, giáo dục sức khỏe của người bệnh.
- Kết quả của việc xác định nhu cầu tư vấn được ghi và lưu trong hồ sơ bệnh án như ghi vào “Phiếu chăm sóc điều dưỡng” hoặc ghi vào phần mềm bệnh án điện tử.
- Kiểm tra trong các phiếu theo dõi chăm sóc, phiếu chăm sóc cấp 1,2,3 có thực hiện việc đánh giá nhu cầu tư vấn và ghi vào phiếu.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý