B4.4.10. Các viên chức, nhân viên trong diện quy hoạch có trình độ quản lý, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu vị trí quản lý và có thể thay thế lãnh đạo, quản lý đương nhiệm ngay lập tức khi cần thiết hoặc trong tình huống khẩn cấp.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

10. Các viên chức, nhân viên trong diện quy hoạch có trình độ quản lý, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu vị trí quản lý và có thể thay thế lãnh đạo, quản lý đương nhiệm ngay lập tức khi cần thiết hoặc trong tình huống khẩn cấp.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
B4.4-5.10
Mức điểm
5
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại các phòng chức năng.
- Kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất 5 nhân viên đã được quy hoạch.

Bằng chứng, kết quả

- Toàn bộ các nhân viên được kiểm tra ngẫu nhiên có đầy đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí được quy hoạch về trình độ quản lý, ngoại ngữ và các yêu cầu khác của riêng bệnh viện (nếu có).
- Các vị trí quản lý đều có ít nhất 1 người đã được quy hoạch có thể tiếp nhận nhiệm vụ quản lý ngay nếu bệnh viện có nhu cầu khi cần thiết.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý