B4.1.10. Có bản danh mục kết quả thực hiện các chỉ số trong bản kế hoạch theo năm.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

10. Có bản danh mục kết quả thực hiện các chỉ số trong bản kế hoạch theo năm.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
B4.1-4.10
Mức điểm
4
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu, kế hoạch tại các phòng chức năng.

Bằng chứng, kết quả

- Có bản danh mục kết quả thực hiện các chỉ số trong bản kế hoạch, trong đó có các cột tên chỉ số, chỉ tiêu đề ra và chỉ số đã đạt được, so sánh giữa mục tiêu và thực hiện.
- Bản danh mục chỉ số được đo lường và theo dõi qua các năm và xác định xu hướng diễn biến.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý