B3.4.10. Bệnh viện thực hiện bổ nhiệm cho nhân viên y tế theo đúng quy trình và dựa trên các tiêu chí của bệnh viện đã ban hành.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

10. Bệnh viện thực hiện bổ nhiệm cho nhân viên y tế theo đúng quy trình và dựa trên các tiêu chí của bệnh viện đã ban hành.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
B3.4-4.10
Mức điểm
4
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu bổ nhiệm ngẫu nhiên một số trường hợp.
- Phỏng vấn NVYT nhằm phát hiện các trường hợp bổ nhiệm không đúng quy trình và tiêu chí.

Bằng chứng, kết quả

- Toàn bộ đội ngũ lãnh đạo được bổ nhiệm theo đúng quy trình.
- Có tiêu chí rõ ràng cho các vị trí lãnh đạo, tùy đặc thù từng bệnh viện. Ví dụ trưởng khoa Ngoại có bằng CKI, CKII, hoặc là bác sỹ nội trú ngoại khoa (đối với những bệnh viện có yêu cầu cao).
- Bảo đảm cán bộ được bổ nhiệm đạt được đầy đủ các tiêu chí của bệnh viện đã ban hành.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý