B1.3.18. Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung các vị trí việc làm dựa trên kết quả đánh giá.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

18. Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung các vị trí việc làm dựa trên kết quả đánh giá.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
B1.3-5.18
Mức điểm
5
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra tài liệu, báo cáo đánh giá.
- Kiểm tra thực tế bằng chứng đã chỉnh sửa.

Bằng chứng, kết quả

- Có chỉnh sửa, bổ sung các vị trí việc làm dựa trên đề xuất trong báo cáo.
- Có bằng chứng minh họa đã chỉnh sửa, bổ sung các nhiệm vụ cho vị trí việc làm.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý