C9.4.12. Có hướng dẫn bằng hình ảnh danh mục LASA và phổ biến cho các nhân viên y tế, khoa khám bệnh và các khoa lâm sàng áp dụng thực hiện.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

12. Có hướng dẫn bằng hình ảnh danh mục LASA và phổ biến cho các nhân viên y tế, khoa khám bệnh và các khoa lâm sàng áp dụng thực hiện.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C9.4-4.12
Mức điểm
4
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại các phòng chức năng.
- Phỏng vấn ngẫu nhiên NVYT theo danh sách tập huấn về các nội dung được học về hiệu quả và độ an toàn khi sử dụng thuốc.

Bằng chứng, kết quả

- Có đầy đủ các bằng chứng minh họa đã hướng dẫn bằng hình ảnh danh mục LASA và phổ biến cho các nhân viên y tế, khoa khám bệnh và các khoa lâm sàng, ví dụ như:
+ Có kế hoạch tập huấn, có chương trình, nội dung, tên giảng viên và danh sách tập huấn cụ thể.
+ Có các hình ảnh các lớp tập huấn minh họa.
- Phỏng vấn nhân viên kể được các nội dung đã được tập huấn, tên giảng viên…

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý