C9.4.10. Bảo đảm 5 đúng khi sử dụng thuốc.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

10. Bảo đảm 5 đúng khi sử dụng thuốc.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C9.4-3.10
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Kiểm tra thực hiện thuốc tại khoa lâm sàng

Bằng chứng, kết quả

Nhân viên y tế khi thực hiện thuốc thực hiện thuốc: đúng người bệnh, đúng thuốc, đúng liều dùng, đúng đường dùng, đúng thời gian dùng.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý