C6.1.4. Đã thành lập hội đồng điều dưỡng, có trên 50% là điều dưỡng trưởng.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

4. Đã thành lập hội đồng điều dưỡng, có trên 50% là điều dưỡng trưởng.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C6.1-2.4
Mức điểm
2
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại các phòng chức năng.

Bằng chứng, kết quả

- Có Quyết định thành lập hội đồng điều dưỡng.
- Thành viên hội đồng có trên 50% số người là điều dưỡng trưởng.
- Quyết định điều chỉnh, bổ sung thành viên.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý