C5.5.17. Sử dụng kết quả đánh giá, giám sát việc tuân thủ các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị cho việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung các hướng dẫn và cải tiến chất lượng lâm sàng.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

17. Sử dụng kết quả đánh giá, giám sát việc tuân thủ các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị cho việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung các hướng dẫn và cải tiến chất lượng lâm sàng.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C5.5-5.17
Mức điểm
5
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại các phòng chức năng.
- Kiểm tra trên thực tế việc áp dụng kết quả nghiên cứu.

Bằng chứng, kết quả

- Có bằng chứng minh họa đã sử dụng kết quả đánh giá, giám sát việc tuân thủ các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị cho việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung các hướng dẫn và cải tiến chất lượng lâm sàng:
+ Có chỉ ra được những nội dung đã chỉnh sửa, cập nhật, điều chỉnh, cải tiến trong các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị.
- Lấy được ít nhất 1 ví dụ về hiệu quả can thiệp mang lại.
- Quan sát thực tế tại nơi đã áp dụng giải pháp cải tiến chất lượng thấy các hiệu quả can thiệp (nếu có thể quan sát được).
+ Nếu có áp dụng trong vòng 2 năm tính tại thời điểm đánh giá thì tiêu chí này được chấm là đạt.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý