C5.4.4. Phổ biến các “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị”do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế phê duyệt ban hành (hoặc của bệnh viện đã xây dựng) thuộc các chuyên khoa của bệnh viện tới các nhân viên y tế có liên quan để thực hiện.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

4. Phổ biến các “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị”do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế phê duyệt ban hành (hoặc của bệnh viện đã xây dựng) thuộc các chuyên khoa của bệnh viện tới các nhân viên y tế có liên quan để thực hiện.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C5.4-2.4
Mức điểm
2
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại các phòng chức năng.
- Phỏng vấn nhân viên y tế.

Bằng chứng, kết quả

- Có các tài liệu chứng minh đã phổ biến các “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị” do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế phê duyệt ban hành (hoặc của bệnh viện đã xây dựng) thuộc các chuyên khoa của bệnh viện tới các nhân viên y tế có liên quan để thực hiện như thông báo trong các cuộc họp nội bộ, bảng tin, trang thông tin điện tử…
+ Các hướng dẫn có thể dưới hình thức sách in, bản chụp phô-tô hoặc bản điện tử.
- Phỏng vấn NVYT có nhận được các “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị” dưới mọi hình thức.
+ NVYT trình bày được những điểm chính trong tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị”.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý